Ontmoet BOR2050 op de ‘Dag van de Openbare Ruimte’ op 27 september 2023!  Meer informatie

Als beheerder van de buitenruimte kun jij een grote bijdrage leveren aan het behalen van belangrijke klimaat- doelstellingen*.

* Klimaatakkoord 2050

Maar waar begin je? En waar sta je nu? Het antwoord op deze vragen is belangrijker dan je denkt.

Want met de juiste inzichten kun je nu slimme maatregelen nemen. Zo werk je niet alleen aan een duurzame buitenruimte, maar kan je ook besparen op uren en kosten.

Daarom is BOR2050 in het leven geroepen. Hier werken het bedrijfsleven, experts en gemeentes samen om de belangrijkste beheervragen van deze eeuw te beantwoorden.

CO2

Hittestress

Wateroverlast

Biodiversiteit

Onze missie: 

Samen impact maken op het verduurzamen van het Nederland van de volgende generatie(s), door continu, nieuw bewezen successen toegankelijk te maken voor iedereen.

Via een altijd actueel overzicht.
Jouw Impact Beheer Monitor*

*Voorbeeldweergave voor de Impact Beheer Monitor voor de Gemeente Eindhoven

De Impact Beheer Monitor brengt alle relevante bronnen samen. Zo weet je niet alleen waar je staat, maar zie je gelijk welke maatregelen de meeste impact hebben richting 2050.

In 5 stappen aan de slag met de Impact Beheer Monitor.

1. Verzamel gegevens

De Impact Beheer Monitor maakt slim gebruik van bestaande data uit het gemeentelijk beheersysteem, waarin een schat aan informatie over bomen,  groenvoorzieningen en beheer is opgeslagen. Via geavanceerde formules worden relevante gegevens zoals CO2-uitstoot en -vastlegging, biodiversiteit,  en temperatuur, gecombineerd met gegevens uit de bestaande datasets.

2. Analyse en Visualisatie

De verzamelde gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gepresenteerd op een gebruiksvriendelijk dashboard. Gemeenten kunnen grafieken en kaarten bekijken die inzicht geven in de huidige impact van beheer en de bijdrage van bomen en groen op de klimaatdoelstellingen, inzoomen op specifieke gebieden en prioriteiten toekennen aan diverse KPI’s als opgenomen in het KlimaatAkkoord 2050, of de door de gemeente zelf geformuleerde ambities.

3. Advies

De Impact Beheer Monitor wordt ondersteund door bedrijven met expertise op het gebied van het beheer, inrichting en gebruik van de openbare ruimte  en duurzaamheid. Deze bedrijven kunnen de gegevens interpreteren en gemeenten voorzien van kundig advies over het maximaliseren van de klimaatbijdrage van beheer van de openbare ruimte.

4. Concrete maatregelen

Op basis van de inzichten uit het dashboard kunnen gemeenten met begeleiding van adviseurs concrete plannen en acties opstellen. Dit omvat het bevorderen van klimaatbestendig beheer en meer doeltreffende acties om gemeenten precies daar te helpen waar de nood het hoogst is.

5. Monitoring

Door continu te monitoren op de getroffen maatregelen biedt het dashboard een real-time overzicht van de effectiviteit van de openbare ruimte op het gebied van klimaatmitigatie -en adaptatie. Het monitoren levert een trendanalyse op die ons in staat stelt om te bepalen of de genomen maatregelen het gewenste doel behalen of dat deze moeten worden bijgesteld.

Ook meedoen en toegang tot jouw eigen Impact Beheer Monitor?

Dat kan! Wij zijn op zoek naar beheerders van de buitenruimte die zich willen aansluiten bij dit initiatief.

Of denk je een bijdrage te kunnen leveren aan een van bovenstaande thema’s? Meld je dan aan als potentieel partner.

Contact

Laat je contactgegevens achter voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

BOR2050 en de Impact Beheer Monitor zijn een initiatief van:

Gemeente Eindhoven

Als vooruitstrevende gemeente heeft Eindhoven zich gepositioneerd als een toonaangevende speler in duurzaamheidsinitiatieven. Met hun sterke inzet voor groene ontwikkeling en het verminderen van de CO2-uitstoot, fungeert Gemeente Eindhoven als een pionier en modelgemeente voor de Impact Beheer Monitor. Ze verstrekken waardevolle gegevens en inzichten over hun openbare ruimte en nemen actief deel aan het opstellen van klimaatplannen die gebruikmaken van de gegevens van het dashboard.

Vebego Groen

Als vooraanstaand bedrijf in groenbeheer, speelt Vebego Groen een essentiële rol bij het vertalen van de gegevens uit het dashboard naar concrete acties. Met hun deskundigheid in groenbeheer bieden ze advies en ondersteuning aan haar partners bij het optimaliseren van aanplanting, beheer en het bevorderen van groene ruimtes in de openbare ruimte.

Progresity

Als technologiebedrijf gespecialiseerd in gegevensverwerking en analyses, is Progresity de partner om de Impact Beheer Monitor te ontwerpen en ontwikkelen. Hun geavanceerde sensortechnologie en data-verwerkingscapaciteiten stellen gemeenten in staat om real-time inzicht te krijgen in de impact van klimaatbestendig beheer en groen op klimaatdoelstellingen. Bovendien biedt Progresity ondersteuning bij het interpreteren van de gegevens en het presenteren van overzichtelijke visualisaties, gebouwd op de robuuste GeoVisia infrastructuur om alleen de meest betrouwbare data rapportages te kunnen opstellen.

IPC Groene Ruimte

Als innovatief opleidingsinstituut levert IPC Groene Ruimte een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de fysieke leefomgeving. Zowel door in kennis te voorzien en deze door te geven, als de vertaling te maken naar de praktijk. IPC Groene Ruimte leidt jaarlijks duizenden professionals op en heeft als doel de wereld gezond en leefbaar te houden voor mens en dier. Dit kan door mensen, bedrijven en overheidsinstanties te stimuleren bewuster en zorgvuldiger met de leefomgeving om te gaan. Dit doet het in Arnhem gevestigde opleidingsinstituut door middel van trainingen en opleidingen met als belangrijke pijlers biodiversiteit, klimaat en ecologie.

Tree-O-Logic

Als toonaangevend boomtechnisch adviesbureau is Tree-O-Logic al jaren bezig om de gestelde doelen met betrekking tot klimaatadaptatie en -mitigatie te vertalen naar praktische maatregelen. Dit doen ze onder andere door vergroeningopgaven concreet te maken naar daadwerkelijke realisatie. Ook zijn zij in staat om op basis van beschikbare en betrouwbare data inzichtelijk en meetbaar te maken wat de (toekomstige) prestaties van de verschillende boomsoorten zijn in het kader van de ecosysteemdiensten. Dit maakt hen een waardevolle partner voor het verder ontwikkelen van de Impact Beheer Monitor.

Ook in deze lijst? Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Copyright 2023 BOR2050